Nước lau kính MP6

Window & glass cleaner

Nước lau kính MP6
pH: 9.0 – 10.5
Đóng gói : 4X5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo